Reuniaun Mensal  Trimester Daruak nian  iha MESSK

Sekretáriu Ezekutivu KNTLU Partisipa iha Reuniaun Trimester Daruak nian. Iha reuniaun ne’e kada unidade no instituisaun  ne’ebé maka tutela iha MESSK sei aprezentasaun relatóriu implementasaun Atividade sira iha trimester dahuluk no ezekusaun orsamentu OJE 2022 iha trimestral dahuluk nian hahú husi Janeiru to Marsu. Iha reuniaun nee mos Kada Unidade sei Aprezenta  proposta kronograma ba […]