Lansamentu Livru Istória lian Matlan iha Suku Ulmera munisipiu Liqueça

Ministeriu Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK) liu husi servisu Komisaun Nasioná Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) husi ekipa kultura dezenvolve rekursu (KNTLU) nian foti dadus kona ba istoria lian matlan iha suku ulmera. Istória lian matlan ne’e rasik mai husi tempu uluk kedas suku ulmera kolia ho lian matlan maibe to ohin loron hetan […]