KNTLU servisu hamutuk ho Ministériu Saúde Pilar II halao’o Seminar kona ba Informasaun Prevensaun no Mitigasaun Covid-19 iha Suku Hera

Ministériu Saúde Pilar II halao’o seminar ba komunidade sira iha suku hera kolia kona ba informasaun prevensaun no mitigasaun covid-19 ne’ebe gora ne’e mundu infrenta hela no mos Ita nia nasaun Timor Leste. Seminar ne realiza atu fahe informasaun ko ba covid-19 oinsa prevene covid-19 labele hadaet, no oinsa komundade sira atu labele tauk simu […]