Inaugurasaun Sentru Komunitariu Aprendizajem (SKA)  Haburas Uatucarbau Munisipiu Viqueque

Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) servisu hamutuk ho Ministeriu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD) halao’o inaugurasaun ba dala 6 iha Sentru Komunitariu Aprendizajem (SKA) Haburas Uatucarbau. Sentru Komunitariu Aprendizajem (SKA) Haburas Uatucarbau hanesan mos (SKA) sira seluk ne’ebe nia kontrusaun iha sala 3 no haris fatin 2, ho ida ne’e bele fasilita Estudante […]

Treinamentu Dahuluk ba Sentru Komunitáriu Aprendizajem (SKA) Foun kona ba Programa Alfabetizasaun

Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) servisu hamutuk ho Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) liu husi Programa Edukasaun halao’o treinamentu ba Mestre/a no Kordenador sira ba programa Alfabetizasaun ne’ebe diriji husi Sra. Terezinha A. Gusmão hanesan autor ba livru Alfabetizasaun. Partisipante hirak ne mai husi (SKA) munisipiu Bobonaro, Ermera, Ainaro no Viqueque durante […]