Komemorasaun Loron Mundial Siénsia no Matemátika

KNTLU Kontinua Komemora Loron Mundial Siénsia No Matemátika ho Nia lema Ba Paz no Dezenvolvimentu. Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) liu husi divizaun Siénsia kada tinan sempre komemora loron Mundial Siénsia no Matemátika ne’ebé Komemora mós iha mundu international ne’ebé iha 10 Novembru sempre selebra loron mundiál Siénsia. Atividade ba komemora loron Mundial […]