Publikasaun Livru kona ba Preservasaun Istória Lokál lian Naueti iha Postu Uatucarbau Munisipiu Viqueque

Depois publikasaun livru iha suku Ulmera Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) kontinua kedas lansamentu publikasaun livru istória lokál lian naueti iha postu Uatucarbau suku uani-uma munisipiu Viqueque. Ministeriu Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK) liu husi servisu (KNTLU) nian ba programa kultura dezenvolve rekursu halao’o publikasaun livru lian Naueti ne’ebe durante ne’e ekipa […]

Lansamentu Livru Istória lian Matlan iha Suku Ulmera munisipiu Liqueça

Ministeriu Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK) liu husi servisu Komisaun Nasioná Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) husi ekipa kultura dezenvolve rekursu (KNTLU) nian foti dadus kona ba istoria lian matlan iha suku ulmera. Istória lian matlan ne’e rasik mai husi tempu uluk kedas suku ulmera kolia ho lian matlan maibe to ohin loron hetan […]

Aprezentasaun dadus sasan antiga atu Promove no Salvaguarda Patrimóniu Mundial Dokumentál iha Suku Holarua no Daisua Munisipiu Manufahi

Durante tempu badak nia laran Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO(KNTLU) liu husi ekipa Komunikasaun no Informasaun rekoila dadus ba sasan antiga  sira iha suku daisua no holarua total dadus sira ne’e hamutuk 53 dadus. KNTLU halao’o aprezentasaun no verifikasaun dadus Patrimóniu Mundial no Semináriu iha sede suku Holarua no sede aldeia loti hodi verifika […]

Komemorasaun Loron Mundial Siénsia no Matemátika

KNTLU Kontinua Komemora Loron Mundial Siénsia No Matemátika ho Nia lema Ba Paz no Dezenvolvimentu. Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) liu husi divizaun Siénsia kada tinan sempre komemora loron Mundial Siénsia no Matemátika ne’ebé Komemora mós iha mundu international ne’ebé iha 10 Novembru sempre selebra loron mundiál Siénsia. Atividade ba komemora loron Mundial […]

Sekretáriu Ezekutivu Partisipa iha Reuniaun Mensal Trimester datoluk nian  iha MESSK

Ministériu Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura (MESSK) hala’o reuniaun mensal ba trimester datoluk nian iha salaun MESSK iha loron 4 Jullu 2022. Iha reuniaun ne’e  órgaun no instituisaun sira ne’ebé tutela iha MESSK sei aprezenta relatóriu implementasaun atividade trimester datoluk no ezekusaun orsamentu OJE 2022. Iha reuniaun nee mós Kada Unidade mos sei Aprezenta  relatóriu […]

Treinamentu Dahuluk ba Sentru Komunitáriu Aprendizajem (SKA) Foun kona ba Programa Alfabetizasaun

Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) servisu hamutuk ho Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) liu husi Programa Edukasaun halao’o treinamentu ba Mestre/a no Kordenador sira ba programa Alfabetizasaun ne’ebe diriji husi Sra. Terezinha A. Gusmão hanesan autor ba livru Alfabetizasaun. Partisipante hirak ne mai husi (SKA) munisipiu Bobonaro, Ermera, Ainaro no Viqueque durante […]

KNTLU servisu hamutuk ho Ministériu Saúde halao’o seminar kona ba Prevensaun Covid-19 iha suku Ulmera Munisípiu Liquesa

Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) servisu hamutuk ho Ministériu Saúde halao seminar ba komunidade sira iha sede suku Ulmera Munisípiu Liquesa, seminar refere aprezenta husi Ekipa MInisteriu Saude Pilar II kona ba Hasae konsiensia liu husi ambiente higenia no saudavel hodi prevene Pandemia Covid-19 “Saude Iha Ita Nia Liman Rasik”. Programa ne’e hanesan […]

Divizaun Komunikasaun no Informasaun (KNTLU) halao’o Semináriu Promove no Salvaguarda Patrimóniu Mundial Dokumentál iha Munisípiu Covalima

Covalima 15 de Juñu de 2022 Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) husi divizaun Komunikasaun no Informasaun halao’o semináriu ba autoridade lokal sira hanesan Xefe suku, aldea no Lia nain sira durante loron ida tomak iha Posto administrativu Covalima kolia kona ba Salvaguarda Patrimóniu Mundial Dokumentál. Programa ne’e hanesan destiminasaun informasaun husi Ministeriu Ensino […]

Semináriu Promove no Salvaguarda Patrimóniu Mundial Dokumentál iha Munisípiu Ainaru

Ainaru loron 1 fulan Juñu 2022  Ekipa Komunikasaun no informasaun hala’o semináriu Promove no salvaguarda Patrimóniu Mundial Dokumentál iha Salaun administrasaun munisípiu Ainaru ne’ebé hala’o  durante loron ida tomak hodi relata atividade Memoria do Mundu nian. Divizaun Komunikasaun no informasaun husi Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) ne’ebé foka liu ba iha area Informasaun […]