Siensia no Matematika iha atividade prinsipál sira maka;

Halo koordenasaun no organiza atividade sira Knua Sentra Prátika (KSP) Siénsia no Matematika iha Lab. EBC 30 de Agosto Comoro, no mos apoio no suporta atividade ba Knua Prátika (KP) ne’ebe establese ona iha Munisipiu 5 maka hanesan Maliana, Covalima, Ermera, Manatuto no Liquiça.

Exhibisaun Mundu Perdidu-Dinosaurus, atividade husi programa ne’e maka organiza no konvida estudante sira hosi nivel Ensinu báziku to’o universitáriu hodi ba vizita no aprende iha Exhibisaun Mundu Perdidu-Dinosaurus ne’ebé liga ho istória geologika Timor nian.

Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) for Girls ou ba feto. Programa ne’e hodi introduz no fó motivasaun ba estudante

feto sira husi nivel ensinu sekundariu.

Aleinde ne’e Sub-Divizaun SESIM mos servisu hamutuk ho Diresaun Nasional Ensinu Básiku, MEJD hodi organiza no fasilita atividade Grupo Trabalho dos Professore (GTP)

Kada tinan Sub-Divizaun SESIM responsabiliza ba komemorasaun loron Mundial ba Siensia no Matematika.