Programa KNTLU nian fahe ba parte haat (4) ne’ebé bazeia husi Mandatu UNESCO nian mak hanesan tuirmai :

  1. Programa Edukasaun
  2. Siensia no Matematika
  3. Kultura
  4. Komunikasaun no Informasaun