semináriu “Strengthening the Knua Prátika and building future astronomers for Lorosa’e land (Timor-Leste)

Ami orgullu atu fahe ho imi susesu balu husi Komisaun Nasional Timor-Leste ba UNESCO (KNTLU) nia divizaun Siénsia (SESIM) iha inísiu fulan Jullu nian. KNTLU-SESIM organiza semináriu “Strengthening the Knua Prátika and building future astronomers for Lorosa’e land (Timor-Leste),” no tema ba semináriu ida-ne’e mak Dezenvolve Edukasaun Astronomia ba futuru Astrónomu no sientista iha Timor-Leste. […]

Promosaun Anual UNESCO 2023 Munisípiu Viqueque

Komisaun Nasionál Timor-Leste ba UNESCO (KNTLU) nu’udar orgaun autónomu ida, ne’ebé harii  bazeia ba dekretu lei númeru 35/2023, de 31 maio. Iha IX Governu konstituisaun KNTLU tutela iha Ministériu Edukasaun nia okos, KNTLU nia mandatu mak hodi implementa programa sira hanesan; Edukasaun, Siénsia, komunikasaun informasaun no Kultura, Iha novo Governu konstituisional da RDTL, KNTLU tutela […]

Seremónia Inaugurasaun Sentru Komunitária Aprendizajen (SKA) Maumeta Postu Bazartete Munisípiu Liqueça

Liqueça 12/12/2023 Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO(KNTLU) halao’o Inaugurasaun ba Sentru Komunitária Aprendizajen (SKA) Maumeta. Sentru Komunitária Aprendizajen (SKA) Maumeta hari husi servisu (KNTLU) no Ministériu Edukasaun(ME) liu husi projetu Bridge 2020 ne’ebé hetan fundu apoiu finanseiru husi Governu Korea husi Korea National Commission for UNESCO (KNCU). Secretary Geral Korea National Commission For Unesco(KNCU) […]

Publikasaun Livru kona ba Prezerva istória lokál iha lian Dadua iha Suku uma kaduak Aldeia Ilimanu Postu Laklo Munisípiu Manatuto

Sekretáriu Estadu Arte no Kultura(SEAK) liu husi servisu Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO(KNTLU) husi ekipa Kultura (Dezenvolve Rekursu) halo lansamento ba publikasaun livru istoria lokál iha lian Dadua. Lian Dadua ne’e rasik origin husi aldeia ilimanu nian husi tempu uluk kedas avo beala sira iha aldeia ilimanu konversa ou dadolin ho lian dadua ne’e. […]

Enkontru Planu Orsamentu Projetu Bridge ba Etapa Segundu 2025 – 2029

Dili 02/10/2023 Ekipa divizaun Edukasaun KNTLU nian ba projetu Bridge halao’o enkontru ho Sekretáriu Ezekutivu Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) kolia kona ba planu orsamentu ba etapa segundu 2025 -2029 ne’ebé sei foka liu ba iha atividade programa hanesan Alfabetizasaun, Abilidade da vida no Ekuivalnesia. orsamentu ba programa ne’e hetan suporta apoiu orsamentu […]

Sekretáriu Ezekutivu KNTLU Audiénsia ho Ministra Edukasaun hodi atualiza programa no Planu servisu 2024

Dili 28 Outubru 2023 Sekretáriu Ezekutivu Kntlu Sr. Luís Nivio de Fátima Soares ho Koordenador Programa KNTLU marka audiénsia ho S.E. Ministra Edukasaun Dra. Dulce de Jesus Soares iha Salaun Enkontru VIP Ministériu Edukasaun nian. Iha Audiénsia nee Sekretáriu Ezekutivu relata katak iha nonu Governu konstitusionál Komisaun Nasional Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) tutela fali […]