Treinamentu Dahuluk ba Sentru Komunitáriu Aprendizajem (SKA) Foun kona ba Programa Alfabetizasaun

Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) servisu hamutuk ho Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) liu husi Programa Edukasaun halao’o treinamentu ba Mestre/a no Kordenador sira ba programa Alfabetizasaun ne’ebe diriji husi Sra. Terezinha A. Gusmão hanesan autor ba livru Alfabetizasaun. Partisipante hirak ne mai husi (SKA) munisipiu Bobonaro, Ermera, Ainaro no Viqueque durante […]

KNTLU servisu hamutuk ho Ministériu Saúde halao’o seminar kona ba Prevensaun Covid-19 iha suku Ulmera Munisípiu Liquesa

Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) servisu hamutuk ho Ministériu Saúde halao seminar ba komunidade sira iha sede suku Ulmera Munisípiu Liquesa, seminar refere aprezenta husi Ekipa MInisteriu Saude Pilar II kona ba Hasae konsiensia liu husi ambiente higenia no saudavel hodi prevene Pandemia Covid-19 “Saude Iha Ita Nia Liman Rasik”. Programa ne’e hanesan […]

Divizaun Komunikasaun no Informasaun (KNTLU) halao’o Semináriu Promove no Salvaguarda Patrimóniu Mundial Dokumentál iha Munisípiu Covalima

Covalima 15 de Juñu de 2022 Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) husi divizaun Komunikasaun no Informasaun halao’o semináriu ba autoridade lokal sira hanesan Xefe suku, aldea no Lia nain sira durante loron ida tomak iha Posto administrativu Covalima kolia kona ba Salvaguarda Patrimóniu Mundial Dokumentál. Programa ne’e hanesan destiminasaun informasaun husi Ministeriu Ensino […]

Semináriu Promove no Salvaguarda Patrimóniu Mundial Dokumentál iha Munisípiu Ainaru

Ainaru loron 1 fulan Juñu 2022  Ekipa Komunikasaun no informasaun hala’o semináriu Promove no salvaguarda Patrimóniu Mundial Dokumentál iha Salaun administrasaun munisípiu Ainaru ne’ebé hala’o  durante loron ida tomak hodi relata atividade Memoria do Mundu nian. Divizaun Komunikasaun no informasaun husi Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) ne’ebé foka liu ba iha area Informasaun […]