KNTLU servisu hamutuk ho Ministériu Saúde Pilar II halao’o Seminar kona ba Informasaun Prevensaun no Mitigasaun Covid-19 iha Suku Hera

Ministériu Saúde Pilar II halao’o seminar ba komunidade sira iha suku hera kolia kona ba informasaun prevensaun no mitigasaun covid-19 ne’ebe gora ne’e mundu infrenta hela no mos Ita nia nasaun Timor Leste. Seminar ne realiza atu fahe informasaun ko ba covid-19 oinsa prevene covid-19 labele hadaet, no oinsa komundade sira atu labele tauk simu […]

Divizaun Siénsia (KNTLU) Hala’o Formasaun Siénsia Natural no Matemátika ba Mestre/a sira iha EPS 30 de Augustus Dili Munisípiu Dili

Divizaun Siénsia kontinua halao’o formasaun ba mestre/a sira iha nivel Ensino Basico primeira siklu no segundu siklu iha Eskola 30 de Augustus Dili. Formasaun ne’ebé hanesan   hala’o ona iha 11 Munisípiu Inklui RAEOA no  ikus liu mak iha Munisípiu Dili. Atividade ba formasaun ne’e hanesan kontinuasaun ba programa formasaun ba mestre/a ne’ebé hala’o tiha iha […]