Semináriu ba Projetu Eskola Matak ba Manorin sira husi husi Eskola ASPnet KNTLU

Komisaun Nasionál Timor Leste(KNTLU) halao Semináriu  ba projetu Eskola matak ba manorin sira hanesan mestre/a no diretor eskola sira  ne’ebe husi  Eskola ASPnet liu husi programa UNESCO Paris. Semináriu ne’e rasik hala’o durante loron rua 21-22/03/2024  iha EBC 30 de Agostu Dili ne’ebe partisipante hirak ne’e mai husi Eskola 10 mak hanesan balu Ensinu basico […]