Enkontru Planu Orsamentu Projetu Bridge ba Etapa Segundu 2025 – 2029

Dili 02/10/2023 Ekipa divizaun Edukasaun KNTLU nian ba projetu Bridge halao’o enkontru ho Sekretáriu Ezekutivu Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) kolia kona ba planu orsamentu ba etapa segundu 2025 -2029 ne’ebé sei foka liu ba iha atividade programa hanesan Alfabetizasaun, Abilidade da vida no Ekuivalnesia. orsamentu ba programa ne’e hetan suporta apoiu orsamentu […]

Sekretáriu Ezekutivu KNTLU Audiénsia ho Ministra Edukasaun hodi atualiza programa no Planu servisu 2024

Dili 28 Outubru 2023 Sekretáriu Ezekutivu Kntlu Sr. Luís Nivio de Fátima Soares ho Koordenador Programa KNTLU marka audiénsia ho S.E. Ministra Edukasaun Dra. Dulce de Jesus Soares iha Salaun Enkontru VIP Ministériu Edukasaun nian. Iha Audiénsia nee Sekretáriu Ezekutivu relata katak iha nonu Governu konstitusionál Komisaun Nasional Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) tutela fali […]