Enkontru Planu Orsamentu Projetu Bridge ba Etapa Segundu 2025 – 2029

Dili 02/10/2023 Ekipa divizaun Edukasaun KNTLU nian ba projetu Bridge halao’o enkontru ho Sekretáriu Ezekutivu Komisaun Nasionál Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) kolia kona ba planu orsamentu ba etapa segundu 2025 -2029 ne’ebé sei foka liu ba iha atividade programa hanesan Alfabetizasaun, Abilidade da vida no Ekuivalnesia. orsamentu ba programa ne’e hetan suporta apoiu orsamentu […]