Sekretáriu Ezekutivu KNTLU Audiénsia ho Ministra Edukasaun hodi atualiza programa no Planu servisu 2024

Dili 28 Outubru 2023 Sekretáriu Ezekutivu Kntlu Sr. Luís Nivio de Fátima Soares ho Koordenador Programa KNTLU marka audiénsia ho S.E. Ministra Edukasaun Dra. Dulce de Jesus Soares iha Salaun Enkontru VIP Ministériu Edukasaun nian. Iha Audiénsia nee Sekretáriu Ezekutivu relata katak iha nonu Governu konstitusionál Komisaun Nasional Timor Leste ba UNESCO (KNTLU) tutela fali […]

Enkontru Dahuluk ho Sekretáriu Ezekutivu Nomiadu Komisaun Nasional Timor Ba UNESCO Sr. Luís Nivio de Fátima Soares

Bazeia ba despaxu Ministeriál N.o 17 /GM-ME/IX/2023 Ministériu Edukasaun nomia Sr, Luís de Fátima Soares sai hanesan Sekretáriu Ezekutivu Komisaun nasionál Timor Leste ba UNESCO durante períodu tinan 4. Ho nomiasaun nee Sekretáriu Ezekutivu Foun Sr, Luís de Fátima Soares halo kedas Enkontru dahuluk ho funsionáriu KNTLU tomak iha sala Enkontru KNTLU nian iha Bairro-Pite […]